Culturele diversiteit bij Emanon 

Culturele diversiteit bij Emanon

Misschien is het volledig aan je voorbijgegaan, maar afgelopen zaterdag was het de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 mei en wordt georganiseerd door UNESCO. Wij van Emanon vroegen ons af: hoe divers zijn we nu eigenlijk? En wat betekent dit voor ons…    

Welke invloed heeft diversiteit op een bedrijf?  

Wist je dat bedrijven met (culturele) diversiteit maar liefst 36 % meer winst maken dan bedrijven met een minimaal divers personeelsbestand? Dit blijkt uit o.a. uit een onderzoek van het Global McKinsey Institute uit 2019. Dit consultancybedrijf vergeleek meer dan duizend bedrijven wereldwijd op basis van bedrijfsresultaten en culturele diversiteit. Uit dit onderzoek komt een belangrijke boodschap naar voren: Geef medewerkers met een migratieachtergrond een kans en jij plukt er de vruchten van.  

Waarom maken bedrijven met meer diversiteit meer winst? 

 1. Er is een beter begrip voor uiteenlopende klanten en doelgroepen.  
 1. Millenials en Generatie Z voelen zich meer aangetrokken tot een bedrijf met meer diversiteit. 
 1. De bedrijven met meer diversiteit hebben een betere reputatie en trekken meer toekomstige werknemers aan. 
 1. De bedrijven hebben betere overlevingskansen, omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderingen. 
 1. Bedrijven met meer diversiteit zijn vernieuwender, creatiever en beter in het oplossen van problemen.  

Verloren talenten

Jammer genoeg zijn nog veel HR-managers en directeuren in Nederland van mening dat diversiteit niet loont: maar 23% denkt dat een divers team innovatiever is dan een team met mensen met dezelfde achtergrond. Slechts 19% van de managers en directeuren denkt dat investeringen op het gebied van diversiteit geld oplevert en/of zorgt voor betere bedrijfsresultaten. 

De laatste vijftien jaar hebben er steeds meer Nederlanders met een migratieachtergrond een bachelor of een masterdiploma behaald. Er is echter pas nog maar een klein percentage van hen werkzaam bij grotere bedrijven. Dat is jammer, want op zo’n manier gaat er veel talent verloren.  

De praktijk 

Bij Emanon denken we zelf vanuit de kracht van diversiteit: ons team is zelfs samengesteld vanuit de gedachte dat diversiteit van toegevoegde waarde is voor het bedrijf, onze activiteiten en zelfs werkplezier. Van het huidige personeelsbestand (medio 2022) heeft 50% een multiculturele achtergrond, 30% is vrouw, en zijn er collega’s die we zelf hebben opgeleid, middelbaar geschoold tot en met collega’s met dubbele universitaire titels. In de praktijk zien we dat diversiteit werkt en ook op meerdere vlakken bijdraagt aan ons succes en onze dienstverlening.  

Drie hoofdpunten regeerakkoord voor het MKB!

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter onze economie. Niet onbelangrijk dus om even stil te staan bij het nieuwe regeerakkoord. Wat is er belangrijk voor het MKB? Wij zien drie zaken die het kabinet wil bereiken: meer duurzaamheid, meer innovatie, en meer personeel in sectoren waar er grote tekorten zijn. Meer, meer en nog meer dus! Laten we elk punt eens bekijken. 

Meer duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.   

Ook de nieuwe Nederlandse regering zet meer in op duurzaamheid en om dit te stimuleren. De maatregelen die ze voornemens nemen, omvatten o.a.: 

 1. Thuiswerken wordt gestimuleerd: Thuiswerkende mensen hoeven niet naar hun werk te reizen. Dit zorgt voor minder vervuiling van vooral auto’s.  
 1. Gebruik/ bezit van auto’s: De regering wil dat er niet meer betaald wordt voor het bezit, maar voor het gebruik van auto’s.  
 1. Hogere investeringen in wind- en zonne-energie 
 1. Adviseren MKB: Het MKB krijgt advies over het verduurzamen. 
 1. Regelingen vereenvoudigd: De regelingen voor ondernemers met betrekking tot duurzaamheid worden eenvoudiger gemaakt. 

Meer innovatie  

Voor meer duurzaamheid is innovatie nodig, denk aan nieuwe alternatieven voor plastic. Als er niet wordt geïnnoveerd, gaat het Nederlandse bedrijfsleven bovendien achteroplopen. 

 1. Nationaal Groeifonds: Er wordt een Nationaal Groeifonds opgericht. Het Groeifonds is gericht op investeringen in projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, kennis en innovatie. Het fonds krijgt maar liefst vijf miljard tot haar beschikking.  
 1. Samenwerking: Innovatieve ondernemingen worden gestimuleerd om op regionaal, nationaal en internationaal gebied samen te werken.  

Meer personeel  

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op de economie. Het heeft onder andere gezorgd voor grotere tekorten op de arbeidsmarkt. Dat wil het kabinet de komende tijd gaat aanpakken, en wel op de volgende wijze: 

 1. Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden straks beter begeleidt naar werk.  
 1. Opleiden: Er worden werknemers bijgeschoold, zodat ze over kunnen stappen naar een beroep waar veel vraag naar is. Er komt ook extra geld voor opleidingen die werknemers opleiden tot beroepen waar een tekort heerst. 

Conclusie 

Het kabinet neemt mooie stappen. Wel is het heel jammer dat er niets over werknemersparticipatie in het regeerakkoord staat. Werknemersparticipatie zorgt ervoor dat werknemers meeprofiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming, het verhoogt de betrokkenheid van werknemers en draagt bij aan het werkgeluk. Ook dat is duurzaamheid waar we op moeten inzetten: goed voor individuele bedrijven, goed voor werknemers en goed voor onze economie. Het zou geweldig zijn als de regering werknemersparticipatie meer gaat stimuleren. Dit kan met belastingvoordelen en door de regelgeving rondom werknemersparticipatie eenvoudiger te maken. Wij gaan ons er hard voor maken! 

Wil je ook profiteren van de voordelen van werknemersparticipatie? Emanon heeft een webapplicatie, PeopleStock, waarmee je snel en makkelijk werknemersparticipatie invoert en beheert. Meer weten? Bel +31 (0)26 4451302 of stuur een e-mail naar info@emanon.nl.  

Werknemersparticipatie: wat Nederland kan leren van het Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koningkrijk

In onze blogs gaan wij regelmatig in op de inrichting van financiële werknemersparticipatie in andere (Europese) landen. Hierbij zoomen we met name in op de structuur, types en de fiscale aspecten van werknemersparticipatie in het desbetreffende land en de verschillen hierbij met Nederland. Het blijkt telkens weer dat deze aspecten de populariteit van werknemersparticipatie voor een grote mate bepalen. Onze conclusie tot nu toe: Nederland kan nog veel leren van de wijze waarop andere Europese landen werknemersparticipatie hebben ingericht. 

Deze keer: Werknemersparticipatie in het Verenigd Koninkrijk.  

Het Verenigd Koninkrijk kent zoals een aantal andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Franrijk een aantal modellen voor financiële werknemersparticipatie die door fiscale voordelen aantrekkelijk zijn voor zowel werkgevers om te implementeren binnen de onderneming alsook voor de werknemers om aan deel te nemen.

Daarnaast vormen aandelenplannen voor werknemers een vast onderdeel van de beloningspakketten die aan werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Werkgevers kunnen aandelenplannen aanbieden voor alle werknemers (aandelenplannen voor alle werknemers) en/of selectief voor (hoger) management en uitvoerend bestuurders. 

1. SIP/ Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een onderneming mag medewerkers tot een waarde van £3.600 belastingvrij in aandelen schenken. Als de werknemer de aandelen vijf jaar lang na verkrijging niet verkoopt, betaalt hij of zij hier ook sociale premies, inkomstenbelasting of vermogensrendementsbelasting over.

2. SAYE/ Save As You Earn (spaarloonregeling ) 

Medewerkers mogen tot een waarde van £500 per maand van het salaris sparen en aan het einde van drie of vijf jaar van dit bedrag aandelen in het bedrijf kopen. Er wordt geen belasting of sociale premies geheven over rente en bonussen aan het eind van de periode en over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de medewerkers ervoor hebben betaald. Deze vorm lijkt nog wel het meeste op de Nederlandse Spaarloonregeling, die jammer genoeg in 2012 is afgeschaft.  

3. CSOP/ Company Share Option Plan (aandelenoptieplannen voor werknemers

Medewerkers mogen tot een waarde van £30.000 aan opties kopen. De medewerkers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag waarmee de waarde van de optie is gestegen of voor de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

4. EMI/ Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Een bedrijf dat minder dan £30 miljoen aan activa heeft, kan werknemers opties tot een waarde van £250.000 in een periode van drie jaar aanbieden. Medewerkers betalen hierover  geen premies en/of inkomstenbelasting. Er is wel een voorwaarde: de aandelen moeten, als de optie wordt uitgeoefend, voor de marktwaarde worden gekocht.  

Werknemersparticipatie invoeren in Nederland volgens het UK model? 

Tot nu toe is deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland fiscaal niet aantrekkelijk gemaakt. Deelname wordt dan ook met name gestimuleerd door andere sociaal-economische motieven, mogelijke koersstijgingen en de individuele afspraken die bedrijven met een werknemersparticipatieplan maken met de Belastingdienst.  

Wel is er in Nederland een nieuwe regeling voorgesteld door het vorige kabinet, waarbij medewerkers van met name start-ups  fiscaal aantrekkelijker opties in de eigen onderneming zouden kunnen verkrijgen. Enerzijds is dit plan zeker met 3 maanden uitgesteld door de demissionair status van het kabinet, anderzijds gaat dit voorstel voor veel partijen niet ver genoeg.  

Misschien zou het nieuwe kabinet eens naar de ons omringende landen zoals het VK moeten kijken voor enige inspiratie voor nieuwe regelgeving omtrent werknemersparticipatie? Eerste stappen zouden kunnen zijn om: 

 1. Een aantal standaardtypen te definiëren en te implementeren 
 1. Toepasbaar voor zowel opties, aandelen en certificaten 
 1. Fiscaal gestandaardiseerd: indien een bedrijf één van deze typen implementeert, dan is er geen individuele toestemming meer vereist van de Belastingdienst 
 1. Bij voorkeur zonder notariële akte te implementeren  
 1. Eventuele afrekening van sociale premies, inkomsten- en vermogensrendementsheffing achteraf.  

Wil je een werknemersparticipatieplan invoeren? Neem dan gerust contact op met ons voor meer tips, tricks en tools! 

PeopleStock is een webapplicatie, waarmee je medewerkersparticipatie gemakkelijk, efficient en effectief beheert. PeopleStock scheelt bovendien veel tijd. Meer vragen over PeopleStock? Mail naar info@emanon.nl of bel 31 (0)26 4451302. 

5 tips om jouw werknemers met kerst te verwennen

Kerst is de tijd om te geven! Tijd om jouw werknemers te laten zien hoeveel ze voor je betekenen, je waardering voor hun werk en inzet te tonen en ze daardoor wellicht langer aan je bedrijf te binden.  Er zijn allerlei manieren om iets leuks voor jouw werknemers te doen.  Hier krijg je een aantal handige en leuke tips.  

Tip 1: Een kerstborrel op afstand 

Zeker in deze Corona-periode is een gezamenlijke borrel een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Dit kan ook op afstand. Stuur jouw werknemers een borrelpakket en organiseer een gezellige bijeenkomst met Zoom of Teams. Vraag, voor het samenstellen van een borrelpakket, wel even naar allergieën en of jouw werknemers alcohol drinken.  

Tip 2: Een persoonlijke touch 

Met een persoonlijke kaart of een persoonlijk cadeau laat je aan jouw werknemers zien dat ze niet een radartje in een grote machine zijn, maar dat ze een persoonlijke relatie hebben met hun werkgever en hun bedrijf. Geef een werknemer met groene vingers een zakje zaadjes, of die voetballiefhebber een voetbal met zijn naam erop. 

Tip 3: Kleding maakt de werknemer 

Mensen vinden het heerlijk om bij een groep te horen en zich daarmee te kunnen identificeren. Om dat gevoel te versterken bij jouw collega’s, is het een leuk idee om kleding te schenken met het logo van het bedrijf erop. Denk aan t-shirts, truien, mutsen of sjaals. Bovendien, als ze de kleding dragen, promoten jouw werknemers jouw bedrijf. Spannender maken? Laat een QR-code naar een speciale pagina op je website erop zetten. Als de QR-code wordt gescand met een mobiele telefoon, dan word je doorverwezen naar de webpagina met bijvoorbeeld een speciale kerstgroet. 

Tip 4: Speel een spelletje 

Niet alleen kinderen vinden spelletjes geweldig, maar volwassenen ook. Online zijn er veel manieren om spelletjes tegen elkaar te spelen. Maak een speciale quiz met leuke weetjes over jouw werknemers, of speel een bordspel tegen elkaar. Het zorgt voor plezier en saamhorigheid. Een virtuele borrel in combinatie met een pub quiz is (uit eigen ervaring!) een gezellig en prima alternatief voor een normale bedrijfsborrel. 

Tip 5: Geef uw werknemers de mogelijkheid te investeren en te profiteren 

Een manier waardoor jouw werknemers de kans krijgen om meer vermogen op te bouwen, zonder dat je de portemonnee open hoeft te trekken, het kan! Geef jouw werknemers certificaten van aandelen in het bedrijf. Leuk voor jouw werknemers om te krijgen (en het heeft voordelen voor jouw bedrijf ook)!  

Met aandelen of certificaten in het eigen bedrijf zet je de doelstellingen van jouw bedrijf en jouw werknemer op één lijn: zorgen dat het bedrijf zo veel mogelijk winst maakt. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit van jouw werknemers hierdoor stijgt. Jouw werknemers voelen zich bovendien meer verbonden met jouw bedrijf.  

Emanon heeft een speciale webapplicatie ontwikkeld om de invoer en administratie van werknemersaandelen en -certificaten te ondersteunen: PeopleStock. PeopleStock omvat zowel een platform voor administrateurs als voor de deelnemers. Het is eenvoudig in gebruik en wordt aangepast op basis van jouw wensen en eisen. Bel voor meer informatie naar +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.  

Economisch herstel na Corona? Werknemersparticipatie!

De grootste impact van corona op de economie moet nog komen, aldus verschillende economen. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie met 7,5 procent zal krimpen in 2021. De economische ongelijkheid is gegroeid. Degene die al minder verdienen, hebben vaak flexibele banen en worden ook sneller ontslagen tijdens de crisis. 

Om de economie weer op de been te helpen, wil de Europese Unie grote investeringen doen om het economisch herstel te bespoedigen. Voor Nederland is er 6 miljard beschikbaar. Dat geld wordt geïnvesteerd in verschillende projecten verspreidt over het hele land.  

Er is nog een manier waardoor de Nederlandse economie sneller zou kunnen herstellen: werknemersparticipatie. Bij voorkeur in de vorm van aandelen of certificaten. VNO-NCW beveelt haar leden aan om meer werknemers te laten delen in de winst door het invoeren van werknemersparticipatie.  Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemersparticipatie voor meer werkgelegenheid en meer inkomen zorgt zonder dat dit directe gevolgen heeft voor het werkkapitaal van de onderneming. Zeker niet als mogelijke dividenden worden uitgekeerd in de vorm van stock dividend.

Werknemersparticipatie als oplossing  

Werknemersparticipatie heeft niet alleen voordelen voor de Nederlandse economie, maar ook voor individuele ondernemingen. Zo helpt werknemersparticipatie bijvoorbeeld om werknemers aan een onderneming te verbinden. Het vergroot bovendien de productiviteit van werknemers.   

Werknemersparticipatie helpt bovendien de ongelijkheid tegen te gaan. Door werknemersaandelen en -certificaten worden gewone werknemers mede-ondernemers. Ze investeren in hun eigen bedrijf, delen in het risico en profiteren zo van de waardevermeerdering van het bedrijf.  

Wilt u werknemersparticipatie invoeren? PeopleStock is een webapplicatie die de invoer en het beheer van verschillende vormen van werknemersparticipatie ondersteunt. Wilt u meer weten over PeopleStock? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek en demo van PeopleStock, onze gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het beheer van werknemersparticipaties. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl

Aankomend talent binden en behouden: tips voor werkgevers

U wilt als ondernemer graag werknemers van de nieuwe generaties aantrekken. Daarvoor is het handig om te weten wat de wensen zijn van de nieuwe generaties (Millennials en Generatie Z). Vooral voor Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, is de arbeidsmarkt rijk aan kansen, maar soms ook erg intimiderend. U heeft daarom een andere aanpak nodig om aankomende werknemers aan te trekken en te behouden. 

De prioriteiten van de nieuwe generaties 

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de nieuwe generaties is het belangrijk om te weten wat ze willen. Hieronder staan de prioriteiten van de Millenials en Generatie Z bij het zoeken van een baan.  

 1. Geld 
 2. Zekerheid
 3. Vakantie/ vrije tijd
 4. Fijne collega’s
 5. Flexibel werken

Financiële zekerheid    

Anders dan vaak wordt gedacht, zijn Millennials en Generatie Z geen jobhoppers. De nieuwe generaties zijn opgegroeid met het internet en zijn gewend om snel te schakelen. Vandaar dat ze flexibiliteit en afwisseling fijn vinden. Geld en zekerheid zijn aan de andere kant belangrijker voor deze generaties. 

Millennials en Generatie Z zijn aanzienlijk armer dan de voorgaande generaties. De kosten van het levensonderhoud zijn hoger geworden in vergelijking tot de lonen. Daarbij hebben deze generaties vaak een studieschuld. Het wordt daarom belangrijker hoeveel ze verdienen. Zekerheid speelt hierin ook een rol; daarom zullen zij niet zo snel overstappen naar een ander bedrijf. 

De generatie Millenials zijn groot geworden tijdens de crisis van 2007 tot 2009 en voor hen is het niet vanzelfsprekend dat het alleen maar beter gaat. Daar komen de klimaatcrisis en de coronacrisis bij. Naar een ander bedrijf overstappen, betekent het risico om tijdens de proeftijd ontslagen te worden. Millenials en Generatie Z willen het liefst carrière maken binnen één onderneming. De uitdaging zit dus in het vinden van de meest effectieve manieren om talent verder te helpen in hun ontwikkeling en te behouden voor uw onderneming. 

Mogelijkheden binnen uw onderneming 

U helpt om uw werknemers aan te trekken en vast te houden, door bij het sollicitatiegesprek duidelijk te maken wat de verdere mogelijkheden zijn binnen uw onderneming. Leg ook uit hoe uw werknemers voor hogere functies in aanmerking kunnen komen (bijvoorbeeld door het volgen van een cursus). Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker. 

Het is lastig als u niet in staat bent om hoge loonkosten te betalen. Gelukkig is er een oplossing: financiële werknemersparticipatie. Geef uw werknemers certificaten, aandelen of opties in uw onderneming. Als uw onderneming groeit, groeit de waarde van de certificaten, aandelen of opties mee. Dat is een stimulans voor uw werknemers om meer en beter te presteren.

Wilt u deel uitmaken van de toekomst, en toekomstige werknemers binden bij uw bedrijf en talenten behouden? Dan biedt werknemersparticipatie de uitkomst. Wilt u meer weten over financiële werknemersparticipatie of hoe dit te implementeren en te administeren? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek en demo van PeopleStock, onze gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het beheer van werknemersparticipaties. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl

Werknemersparticipatie in Europa

Vlag van de Europese Unie

Heeft u een onderneming die opereert op Europees niveau en denkt u eraan om financiële werknemersparticipatie in te voeren? Werknemersparticipatie heeft veel voordelen: het kan de loonkosten verlagen, het verhoogt aantoonbaar de productiviteit van werknemers en betrekt en verbindt uw werknemers meer bij het bedrijf. In Europa wordt werknemersparticipatie steeds populairder. De verschillen tussen Europese landen zijn echter groot. Elk land heeft weer zijn eigen (fiscale) regelgeving en vormen van werknemersparticipatie. In dit artikel hebben we de Europese grootste landen eruit gelicht: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

De populariteit van werknemersparticipatie 

In de Europa is er een duidelijke groei zichtbaar in werknemersparticipatie: zowel het aantal bedrijven met werknemersparticipatie als het aantal werknemers die deelneemt aan werknemersparticipatie is groeiende. De meest voorkomende vormen van werknemersparticipatie in Europa zijn participatie door middel van aandelen-, certificaten en winstdeling.  

Ongeveer 30 procent van de Europese bedrijven kennen een vorm van werknemersparticipatie. Nederlandse bedrijven zitten daar ruim onder met 17 procent. Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt doordat in Nederland werknemersparticipatie niet of nauwelijks wordt gestimuleerd. Veel andere Europese landen daarentegen kennen fiscale voordelen voor zowel bedrijven alsook deelnemers als werknemers financieel kunnen participeren in het eigen bedrijf.

Werknemersparticipatie in de drie grootste Europese landen  

Duitsland

De Duitse regering stimuleert werknemersparticipatie via belastingvoordelen. In 2021 werd een nieuwe wet aangenomen, waarmee het bedrag aan aandelen, certificaten of opties dat werknemers belastingvrij mogen ontvangen, is verhoogd van 360 euro naar 1140 euro. Ondanks deze maatregelen passen nog maar weinig Duitse bedrijven werknemersparticipatie toe: 22 procent (onder het Europees gemiddelde van 30 procent).

Frankrijk 

Werknemersparticipatie heeft een lange traditie in Frankrijk. In 1967 werden er al belastingvoordelen voor winstdeling (een vorm van werknemersparticipatie) ingevoerd. De regelgeving rondom werknemersparticipatie is ingewikkeld om te zorgen dat werknemers met een lager salaris niet benadeeld worden ten opzichte van werknemers in de hogere salarisschalen. De Franse overheid voert een actief beleid om werknemersparticipatie te stimuleren.  

In Frankrijk zijn vooral spaarplannen populair, omdat dit pensioenregelingen aanvult of zelfs vervangt. Deze pensioenregelingen zijn grote uitgaveposten voor bedrijven. Spaarplannen zijn daarentegen een stuk goedkoper. In Frankrijk heeft 53 procent van de bedrijven een of meerdere vormen van werknemersparticipatie: ruim boven het Europees gemiddelde.  

Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er speciale belastingvoordelen voor vier verschillende vormen van werknemersparticipatie: 

Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een bedrijf kan een werknemer tot 3.600 pond in aandelen geven. Als de werknemer de aandelen voor minstens 5 jaar in zijn of haar bezit houdt, dan hoeft hierover geen inkomsten belasting te worden betaald. 

Save As You Earn (spaar terwijl je verdient) 

Een werknemer kan tot 500 pond per maand sparen. Aan het einde van drie of vijf jaar kan diegene van dit bedrag aandelen kopen. Over rente en bonussen aan het eind van de periode wordt geen belasting betaald. Over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de werknemer ervoor heeft betaald, wordt ook geen belasting betaald.  

Company share option plans (aandelenoptieplannen voor werknemers) 

Een werknemer kan tot 30.000 pond aan opties kopen. Diegene moet de marktwaarde voor de opties betalen. De werknemers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag, waarmee de waarde van de optie is gestegen ofover de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Bedrijven die minder dan 30 miljoen pond aan activa hebben, kunnen hun werknemers opties met een waarde tot 250.000 pond in een periode van drie jaar aanbieden. Een werknemer betaalt geen belasting als de aandelen voor minstens de marktwaarde worden gekocht wanneer de opties worden uitgeoefend.  

Werknemersparticipatie invoeren

Het invoeren van werknemersparticipatie brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Emanon helpt u bij het invoeren van werknemersparticipatie, ook als het plan over meerdere landen dient te worden uitgerold.   Onze webapplicatie PeopleStock ondersteunt alle gangbare internationale en lokale vormen van werknemersparticipatie, waaronder plannen op basis van aandelen, certificaten, notes, opties spaarplannen, obligaties, winstdeling.  Meer informatie over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.  

Aandelenopties financieel aantrekkelijker?

Financiële werknemersparticipatie is momenteel nog niet zo aantrekkelijk in Nederland. Voornaamste reden hiervoor is, dat het fiscaal niet aantrekkelijk is om werknemers te belonen in aandelen en/of opties van aandelen. Op verzoek van de Nederlandse overheid is er onderzoek gedaan naar de manier waarop aandelenopties voor werknemers momenteel worden belast in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken een nieuwe fiscale regeling aangekondigd. De regeling verandert de belastingheffing op aandelenopties voor werknemers vergelijkbaar met de situatie in de ons omringende landen van tussentijdse heffing naar eindheffing. De nieuwe regeling omvat dat de belasting wordt geheven op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. De werknemer kan er ook voor kiezen om de heffing te laten plaatsvinden op het moment dat de opties worden uitgeoefend. De regeling maakt deel uit van het Belastingplan 2022 en zou op 1 januari 2022 moeten ingaan. 

Uit de huidige consultatie blijkt met name dat men blij is met deze stap, maar dat er ook onbegrip is dat de nieuwe regeling alleen maar geldt voor aandelenopties en dus niet voor bijvoorbeeld aandelen of certificaten.  

Ook Emanon is van mening dat de doelstellingen om werknemers meer te betrekken bij de onderneming en mee te laten delen in de resultaten en groei van de onderneming beter geborgd zijn als de nieuwe regeling ook van toepassing zou zijn op aandelen en certificaten. Enerzijds is in het MKB werknemersparticipatie op basis van aandelen en certificaten meer gangbaar dan aandelenopties. Anderzijds maak je met aandelen en certificaten werknemers ook daadwerkelijk tot mede-ondernemers met een direct belang in de groei en ontwikkeling van de onderneming. Dit in tegenstelling tot opties, waarbij het met name gaat om de financiële waardestijging.  

Met PeopleStock wordt het invoeren van werknemersparticipatie voor werknemers een fluitje van een cent. Meer weten over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.   

Coolblue beloont werknemers met certificaten

Coolblue heeft meer dan 3000 werknemers begin dit jaar beloond met certificaten. Iedereen die in januari minstens een jaar aan de slag was bij het bedrijf, kreeg het extraatje.

Met het gebaar wil Coolblue het personeel bedanken voor de inzet en flexibiliteit tijdens het coronajaar, stelt een woordvoeder van de onderneming. “Zeker voor Coolblue was 2020 een heel bijzonder jaar. Niet alleen voor de medewerkers die moesten thuiswerken, maar ook voor onze mensen op de bussen, in het magazijn en bij de klantenservice.”

Lees het hele artikel.

Wij zijn trots dat wij als Emanon hier ook een steentje aan hebben mogen bijdragen: Coolblue maakt voor het beheer van het participatieplan gebruik van Emanon’s Peoplestock. 

Heeft u ook interesse in de implementatie van een werknemersparticipatieplan of het efficiënt beheren van een bestaand participatieplan met PeopleStock? Neem dan contact met ons op. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.

AFM maakt zich zorgen over alternatieve financiering voor MKB ondernemingen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) maakt steeds vaker gebruik van alternatieve financiering zoals equipment lease, crowdfunding, factoring en flitskredieten. Deze vormen van financiering brengen relatief hoge kosten met zich mee. Voor de grote banken is het verstrekken van kleine kredieten minder aantrekkelijk, omdat er relatief hoge kosten aan verbonden is. Het MKB is daarom steeds vaker aangewezen op alternatieve financiering. De AFM (de Autoriteit Financiële Markten) zich zorgen over de hoge rentes en de voorwaarden.

Gewilde prooi 

MKB ondernemingen hebben vaak geen expertise over financiering in huis en geen geld om advies in te winnen. Dat maakt ze een gewilde prooi voor alternatieve financiering. In de branche komen contracten met zeer nadelige voorwaarden voor de ondernemingen veel voor.

De rentes van deze vormen van alternatieve financieringsvormen loopt volgens de AFM van 126% tot en met uitschieters van maar liefst 400%. MKB ondernemers zijn daarbij ook vaak zelf persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Consumenten zijn wettelijk beschermd voor dit soort praktijken, maar de regels voor alternatieve financiering bieden veel meer ruimte voor wantoestanden.  

Zelfregulering  

Is betere zelfregulering dan een optie? De AFM denkt van niet. Het animo lijkt hiervoor klein in de sector. Er zijn nog weinig partijen die zich aan bepaalde gedragsnormen willen houden en bovendien is er nog geen controle op de naleving ervan.

Een betere bescherming van MKB ondernemers 

Voor beleidsmakers is het belangrijk dat ze kijken naar manieren om MKB’ers te beschermen. Één van de mogelijkheden die de AFM aandraagt is een maximale kredietvergoeding (een maximale rente). Een andere mogelijkheid is een kostenmaatstaf: een inschatting van de kosten van een krediet. Of deze maatregelen geschikt zijn voor alternatieve financiering moet verder onderzoek uitwijzen.  

Een veilige vorm van financiering 

MKB’ers kunnen vaak niet terecht bij banken om financiering te krijgen en alternatieve financiering brengt allerlei problemen met zich mee. Wat is dan wel een veilige optie om financiering te verkrijgen? Wat dacht u van werknemerscertificaten? Door uw werknemers certificaten zonder stemrecht in uw bedrijf te laten verkrijgen, bent u minder afhankelijk van andere vormen van financiering. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit, dat werknemers op deze manier zich meer verbonden voelen met uw onderneming en kan werknemersparticipatie de productiviteit van uw onderneming stimuleren.

Wilt u ook een werknemersparticipatieplan invoeren en heeft u daarbij hulp nodig?. Kies voor de expertise van Emanon. Bel (0)26 4451302 voor meer informatie of mail naar info@emanon.nl.