De DNB kwartaalrapportages voor de beleggingen zijn voor 2015 behoorlijk aangepast. Een belangrijke aanpassing is een uitbreiding van de te rapporteren DNB beleggingscategorieën. Deze gedetailleerde indeling is ondergebracht in de Assets applicatie. Om het haar klanten gemakkelijk te maken heeft Emanon deze nieuwe indeling al deels gevuld. Op basis van de nieuwe DNB beleggingscategorieën en de nieuwe rekenregels van DNB kan de Kwartaalrapportage van DNB 2015 vanuit Assets aangemaakt worden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search