Werknemersparticipatie: wat Nederland kan leren van het Verenigd Koninkrijk

In onze blogs gaan wij regelmatig in op de inrichting van financiële werknemersparticipatie in andere (Europese) landen. Hierbij zoomen we met name in op de structuur, types en de fiscale aspecten van werknemersparticipatie in het desbetreffende land en de verschillen hierbij met Nederland. Het blijkt telkens weer dat deze aspecten de populariteit van werknemersparticipatie voor een grote mate bepalen. Onze conclusie tot nu toe: Nederland kan nog veel leren van de wijze waarop andere Europese landen werknemersparticipatie hebben ingericht. 

Deze keer: Werknemersparticipatie in het Verenigd Koninkrijk.  

Het Verenigd Koninkrijk kent zoals een aantal andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Franrijk een aantal modellen voor financiële werknemersparticipatie die door fiscale voordelen aantrekkelijk zijn voor zowel werkgevers om te implementeren binnen de onderneming alsook voor de werknemers om aan deel te nemen.

Daarnaast vormen aandelenplannen voor werknemers een vast onderdeel van de beloningspakketten die aan werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Werkgevers kunnen aandelenplannen aanbieden voor alle werknemers (aandelenplannen voor alle werknemers) en/of selectief voor (hoger) management en uitvoerend bestuurders. 

1. SIP/ Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een onderneming mag medewerkers tot een waarde van £3.600 belastingvrij in aandelen schenken. Als de werknemer de aandelen vijf jaar lang na verkrijging niet verkoopt, betaalt hij of zij hier ook sociale premies, inkomstenbelasting of vermogensrendementsbelasting over.

2. SAYE/ Save As You Earn (spaarloonregeling) 

Medewerkers mogen tot een waarde van £500 per maand van het salaris sparen en aan het einde van drie of vijf jaar van dit bedrag aandelen in het bedrijf kopen. Er wordt geen belasting of sociale premies geheven over rente en bonussen aan het eind van de periode en over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de medewerkers ervoor hebben betaald. Deze vorm lijkt nog wel het meeste op de Nederlandse Spaarloonregeling, die jammer genoeg in 2012 is afgeschaft.  

3. CSOP/ Company Share Option Plan (aandelenoptieplannen voor werknemers

Medewerkers mogen tot een waarde van £30.000 aan opties kopen. De medewerkers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag waarmee de waarde van de optie is gestegen of voor de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

4. EMI/ Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Een bedrijf dat minder dan £30 miljoen aan activa heeft, kan werknemers opties tot een waarde van £250.000 in een periode van drie jaar aanbieden. Medewerkers betalen hierover  geen premies en/of inkomstenbelasting. Er is wel een voorwaarde: de aandelen moeten, als de optie wordt uitgeoefend, voor de marktwaarde worden gekocht.  

Werknemersparticipatie invoeren in Nederland volgens het UK model? 

Tot nu toe is deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland fiscaal niet aantrekkelijk gemaakt. Deelname wordt dan ook met name gestimuleerd door andere sociaal-economische motieven, mogelijke koersstijgingen en de individuele afspraken die bedrijven met een werknemersparticipatieplan maken met de Belastingdienst.  

Wel is er in Nederland een nieuwe regeling voorgesteld door het vorige kabinet, waarbij medewerkers van met name start-ups  fiscaal aantrekkelijker opties in de eigen onderneming zouden kunnen verkrijgen. Enerzijds is dit plan zeker met 3 maanden uitgesteld door de demissionair status van het kabinet, anderzijds gaat dit voorstel voor veel partijen niet ver genoeg.  

Misschien zou het nieuwe kabinet eens naar de ons omringende landen zoals het VK moeten kijken voor enige inspiratie voor nieuwe regelgeving omtrent werknemersparticipatie? Eerste stappen zouden kunnen zijn om: 

  1. Een aantal standaardtypen te definiëren en te implementeren 
  2. Toepasbaar voor zowel opties, aandelen en certificaten 
  3. Fiscaal gestandaardiseerd: indien een bedrijf één van deze typen implementeert, dan is er geen individuele toestemming meer vereist van de Belastingdienst 
  4. Bij voorkeur zonder notariële akte te implementeren  
  5. Eventuele afrekening van sociale premies, inkomsten- en vermogensrendementsheffing achteraf.  

Wil je een werknemersparticipatieplan invoeren? Neem dan gerust contact op met ons voor meer tips, tricks en tools! 

PeopleStock is een webapplicatie, waarmee je medewerkersparticipatie gemakkelijk, efficient en effectief beheert. PeopleStock scheelt bovendien veel tijd. Meer vragen over PeopleStock? Mail naar info@emanon.nl of bel 31 (0)26 4451302. 

Economisch herstel na Corona? Werknemersparticipatie!

De grootste impact van corona op de economie moet nog komen, aldus verschillende economen. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie met 7,5 procent zal krimpen in 2021. De economische ongelijkheid is gegroeid. Degene die al minder verdienen, hebben vaak flexibele banen en worden ook sneller ontslagen tijdens de crisis. 

Om de economie weer op de been te helpen, wil de Europese Unie grote investeringen doen om het economisch herstel te bespoedigen. Voor Nederland is er 6 miljard beschikbaar. Dat geld wordt geïnvesteerd in verschillende projecten verspreidt over het hele land.  

Er is nog een manier waardoor de Nederlandse economie sneller zou kunnen herstellen: werknemersparticipatie. Bij voorkeur in de vorm van aandelen of certificaten. VNO-NCW beveelt haar leden aan om meer werknemers te laten delen in de winst door het invoeren van werknemersparticipatie.  Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemersparticipatie voor meer werkgelegenheid en meer inkomen zorgt zonder dat dit directe gevolgen heeft voor het werkkapitaal van de onderneming. Zeker niet als mogelijke dividenden worden uitgekeerd in de vorm van stock dividend.

Werknemersparticipatie als oplossing  

Werknemersparticipatie heeft niet alleen voordelen voor de Nederlandse economie, maar ook voor individuele ondernemingen. Zo helpt werknemersparticipatie bijvoorbeeld om werknemers aan een onderneming te verbinden. Het vergroot bovendien de productiviteit van werknemers.   

Werknemersparticipatie helpt bovendien de ongelijkheid tegen te gaan. Door werknemersaandelen en -certificaten worden gewone werknemers mede-ondernemers. Ze investeren in hun eigen bedrijf, delen in het risico en profiteren zo van de waardevermeerdering van het bedrijf.  

Wilt u werknemersparticipatie invoeren? PeopleStock is een webapplicatie die de invoer en het beheer van verschillende vormen van werknemersparticipatie ondersteunt. Wilt u meer weten over PeopleStock? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek en demo van PeopleStock, onze gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het beheer van werknemersparticipaties. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl

Werknemersparticipatie in Europa

Heeft u een onderneming die opereert op Europees niveau en denkt u eraan om financiële werknemersparticipatie in te voeren? Werknemersparticipatie heeft veel voordelen: het kan de loonkosten verlagen, het verhoogt aantoonbaar de productiviteit van werknemers en betrekt en verbindt uw werknemers meer bij het bedrijf. In Europa wordt werknemersparticipatie steeds populairder. De verschillen tussen Europese landen zijn echter groot. Elk land heeft weer zijn eigen (fiscale) regelgeving en vormen van werknemersparticipatie. In dit artikel hebben we de Europese grootste landen eruit gelicht: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

De populariteit van werknemersparticipatie 

In de Europa is er een duidelijke groei zichtbaar in werknemersparticipatie: zowel het aantal bedrijven met werknemersparticipatie als het aantal werknemers die deelneemt aan werknemersparticipatie is groeiende. De meest voorkomende vormen van werknemersparticipatie in Europa zijn participatie door middel van aandelen-, certificaten en winstdeling.  

Ongeveer 30 procent van de Europese bedrijven kennen een vorm van werknemersparticipatie. Nederlandse bedrijven zitten daar ruim onder met 17 procent. Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt doordat in Nederland werknemersparticipatie niet of nauwelijks wordt gestimuleerd. Veel andere Europese landen daarentegen kennen fiscale voordelen voor zowel bedrijven alsook deelnemers als werknemers financieel kunnen participeren in het eigen bedrijf.

Werknemersparticipatie in de drie grootste Europese landen  

Duitsland

De Duitse regering stimuleert werknemersparticipatie via belastingvoordelen. In 2021 werd een nieuwe wet aangenomen, waarmee het bedrag aan aandelen, certificaten of opties dat werknemers belastingvrij mogen ontvangen, is verhoogd van 360 euro naar 1140 euro. Ondanks deze maatregelen passen nog maar weinig Duitse bedrijven werknemersparticipatie toe: 22 procent (onder het Europees gemiddelde van 30 procent).

Frankrijk 

Werknemersparticipatie heeft een lange traditie in Frankrijk. In 1967 werden er al belastingvoordelen voor winstdeling (een vorm van werknemersparticipatie) ingevoerd. De regelgeving rondom werknemersparticipatie is ingewikkeld om te zorgen dat werknemers met een lager salaris niet benadeeld worden ten opzichte van werknemers in de hogere salarisschalen. De Franse overheid voert een actief beleid om werknemersparticipatie te stimuleren.  

In Frankrijk zijn vooral spaarplannen populair, omdat dit pensioenregelingen aanvult of zelfs vervangt. Deze pensioenregelingen zijn grote uitgaveposten voor bedrijven. Spaarplannen zijn daarentegen een stuk goedkoper. In Frankrijk heeft 53 procent van de bedrijven een of meerdere vormen van werknemersparticipatie: ruim boven het Europees gemiddelde.  

Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er speciale belastingvoordelen voor vier verschillende vormen van werknemersparticipatie: 

Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een bedrijf kan een werknemer tot 3.600 pond in aandelen geven. Als de werknemer de aandelen voor minstens 5 jaar in zijn of haar bezit houdt, dan hoeft hierover geen inkomsten belasting te worden betaald. 

Save As You Earn (spaar terwijl je verdient) 

Een werknemer kan tot 500 pond per maand sparen. Aan het einde van drie of vijf jaar kan diegene van dit bedrag aandelen kopen. Over rente en bonussen aan het eind van de periode wordt geen belasting betaald. Over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de werknemer ervoor heeft betaald, wordt ook geen belasting betaald.  

Company share option plans (aandelenoptieplannen voor werknemers) 

Een werknemer kan tot 30.000 pond aan opties kopen. Diegene moet de marktwaarde voor de opties betalen. De werknemers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag, waarmee de waarde van de optie is gestegen ofover de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Bedrijven die minder dan 30 miljoen pond aan activa hebben, kunnen hun werknemers opties met een waarde tot 250.000 pond in een periode van drie jaar aanbieden. Een werknemer betaalt geen belasting als de aandelen voor minstens de marktwaarde worden gekocht wanneer de opties worden uitgeoefend.  

Werknemersparticipatie invoeren

Het invoeren van werknemersparticipatie brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Emanon helpt u bij het invoeren van werknemersparticipatie, ook als het plan over meerdere landen dient te worden uitgerold.   Onze webapplicatie PeopleStock ondersteunt alle gangbare internationale en lokale vormen van werknemersparticipatie, waaronder plannen op basis van aandelen, certificaten, notes, opties spaarplannen, obligaties, winstdeling.  Meer informatie over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.  

Aandelenopties financieel aantrekkelijker?

Financiële werknemersparticipatie is momenteel nog niet zo aantrekkelijk in Nederland. Voornaamste reden hiervoor is, dat het fiscaal niet aantrekkelijk is om werknemers te belonen in aandelen en/of opties van aandelen. Op verzoek van de Nederlandse overheid is er onderzoek gedaan naar de manier waarop aandelenopties voor werknemers momenteel worden belast in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken een nieuwe fiscale regeling aangekondigd. De regeling verandert de belastingheffing op aandelenopties voor werknemers vergelijkbaar met de situatie in de ons omringende landen van tussentijdse heffing naar eindheffing. De nieuwe regeling omvat dat de belasting wordt geheven op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. De werknemer kan er ook voor kiezen om de heffing te laten plaatsvinden op het moment dat de opties worden uitgeoefend. De regeling maakt deel uit van het Belastingplan 2022 en zou op 1 januari 2022 moeten ingaan. 

Uit de huidige consultatie blijkt met name dat men blij is met deze stap, maar dat er ook onbegrip is dat de nieuwe regeling alleen maar geldt voor aandelenopties en dus niet voor bijvoorbeeld aandelen of certificaten.  

Ook Emanon is van mening dat de doelstellingen om werknemers meer te betrekken bij de onderneming en mee te laten delen in de resultaten en groei van de onderneming beter geborgd zijn als de nieuwe regeling ook van toepassing zou zijn op aandelen en certificaten. Enerzijds is in het MKB werknemersparticipatie op basis van aandelen en certificaten meer gangbaar dan aandelenopties. Anderzijds maak je met aandelen en certificaten werknemers ook daadwerkelijk tot mede-ondernemers met een direct belang in de groei en ontwikkeling van de onderneming. Dit in tegenstelling tot opties, waarbij het met name gaat om de financiële waardestijging.  

Met PeopleStock wordt het invoeren van werknemersparticipatie voor werknemers een fluitje van een cent. Meer weten over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.