Drie hoofdpunten regeerakkoord voor het MKB!

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter onze economie. Niet onbelangrijk dus om even stil te staan bij het nieuwe regeerakkoord. Wat is er belangrijk voor het MKB? Wij zien drie zaken die het kabinet wil bereiken: meer duurzaamheid, meer innovatie, en meer personeel in sectoren waar er grote tekorten zijn. Meer, meer en nog meer dus! Laten we elk punt eens bekijken. 

Meer duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.   

Ook de nieuwe Nederlandse regering zet meer in op duurzaamheid en om dit te stimuleren. De maatregelen die ze voornemens nemen, omvatten o.a.: 

 1. Thuiswerken wordt gestimuleerd: Thuiswerkende mensen hoeven niet naar hun werk te reizen. Dit zorgt voor minder vervuiling van vooral auto’s.  
 2. Gebruik/ bezit van auto’s: De regering wil dat er niet meer betaald wordt voor het bezit, maar voor het gebruik van auto’s.  
 3. Hogere investeringen in wind- en zonne-energie 
 4. Adviseren MKB: Het MKB krijgt advies over het verduurzamen. 
 5. Regelingen vereenvoudigd: De regelingen voor ondernemers met betrekking tot duurzaamheid worden eenvoudiger gemaakt. 
Meer innovatie  

Voor meer duurzaamheid is innovatie nodig, denk aan nieuwe alternatieven voor plastic. Als er niet wordt geïnnoveerd, gaat het Nederlandse bedrijfsleven bovendien achteroplopen. 

 1. Nationaal Groeifonds: Er wordt een Nationaal Groeifonds opgericht. Het Groeifonds is gericht op investeringen in projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, kennis en innovatie. Het fonds krijgt maar liefst vijf miljard tot haar beschikking.  
 2. Samenwerking: Innovatieve ondernemingen worden gestimuleerd om op regionaal, nationaal en internationaal gebied samen te werken.  
Meer personeel  

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op de economie. Het heeft onder andere gezorgd voor grotere tekorten op de arbeidsmarkt. Dat wil het kabinet de komende tijd gaat aanpakken, en wel op de volgende wijze: 

 1. Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden straks beter begeleidt naar werk.  
 2. Opleiden: Er worden werknemers bijgeschoold, zodat ze over kunnen stappen naar een beroep waar veel vraag naar is. Er komt ook extra geld voor opleidingen die werknemers opleiden tot beroepen waar een tekort heerst. 
Conclusie 

Het kabinet neemt mooie stappen. Wel is het heel jammer dat er niets over werknemersparticipatie in het regeerakkoord staat. Werknemersparticipatie zorgt ervoor dat werknemers meeprofiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming, het verhoogt de betrokkenheid van werknemers en draagt bij aan het werkgeluk. Ook dat is duurzaamheid waar we op moeten inzetten: goed voor individuele bedrijven, goed voor werknemers en goed voor onze economie. Het zou geweldig zijn als de regering werknemersparticipatie meer gaat stimuleren. Dit kan met belastingvoordelen en door de regelgeving rondom werknemersparticipatie eenvoudiger te maken. Wij gaan ons er hard voor maken! 

Wil je ook profiteren van de voordelen van werknemersparticipatie? Emanon heeft een webapplicatie, PeopleStock, waarmee je snel en makkelijk werknemersparticipatie invoert en beheert. Meer weten? Bel +31 (0)26 4451302 of stuur een e-mail naar info@emanon.nl

Werknemersparticipatie: wat Nederland kan leren van het Verenigd Koninkrijk

In onze blogs gaan wij regelmatig in op de inrichting van financiële werknemersparticipatie in andere (Europese) landen. Hierbij zoomen we met name in op de structuur, types en de fiscale aspecten van werknemersparticipatie in het desbetreffende land en de verschillen hierbij met Nederland. Het blijkt telkens weer dat deze aspecten de populariteit van werknemersparticipatie voor een grote mate bepalen. Onze conclusie tot nu toe: Nederland kan nog veel leren van de wijze waarop andere Europese landen werknemersparticipatie hebben ingericht. 

Deze keer: Werknemersparticipatie in het Verenigd Koninkrijk.  

Het Verenigd Koninkrijk kent zoals een aantal andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Franrijk een aantal modellen voor financiële werknemersparticipatie die door fiscale voordelen aantrekkelijk zijn voor zowel werkgevers om te implementeren binnen de onderneming alsook voor de werknemers om aan deel te nemen.

Daarnaast vormen aandelenplannen voor werknemers een vast onderdeel van de beloningspakketten die aan werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Werkgevers kunnen aandelenplannen aanbieden voor alle werknemers (aandelenplannen voor alle werknemers) en/of selectief voor (hoger) management en uitvoerend bestuurders. 

1. SIP/ Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een onderneming mag medewerkers tot een waarde van £3.600 belastingvrij in aandelen schenken. Als de werknemer de aandelen vijf jaar lang na verkrijging niet verkoopt, betaalt hij of zij hier ook sociale premies, inkomstenbelasting of vermogensrendementsbelasting over.

2. SAYE/ Save As You Earn (spaarloonregeling) 

Medewerkers mogen tot een waarde van £500 per maand van het salaris sparen en aan het einde van drie of vijf jaar van dit bedrag aandelen in het bedrijf kopen. Er wordt geen belasting of sociale premies geheven over rente en bonussen aan het eind van de periode en over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de medewerkers ervoor hebben betaald. Deze vorm lijkt nog wel het meeste op de Nederlandse Spaarloonregeling, die jammer genoeg in 2012 is afgeschaft.  

3. CSOP/ Company Share Option Plan (aandelenoptieplannen voor werknemers

Medewerkers mogen tot een waarde van £30.000 aan opties kopen. De medewerkers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag waarmee de waarde van de optie is gestegen of voor de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

4. EMI/ Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Een bedrijf dat minder dan £30 miljoen aan activa heeft, kan werknemers opties tot een waarde van £250.000 in een periode van drie jaar aanbieden. Medewerkers betalen hierover  geen premies en/of inkomstenbelasting. Er is wel een voorwaarde: de aandelen moeten, als de optie wordt uitgeoefend, voor de marktwaarde worden gekocht.  

Werknemersparticipatie invoeren in Nederland volgens het UK model? 

Tot nu toe is deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland fiscaal niet aantrekkelijk gemaakt. Deelname wordt dan ook met name gestimuleerd door andere sociaal-economische motieven, mogelijke koersstijgingen en de individuele afspraken die bedrijven met een werknemersparticipatieplan maken met de Belastingdienst.  

Wel is er in Nederland een nieuwe regeling voorgesteld door het vorige kabinet, waarbij medewerkers van met name start-ups  fiscaal aantrekkelijker opties in de eigen onderneming zouden kunnen verkrijgen. Enerzijds is dit plan zeker met 3 maanden uitgesteld door de demissionair status van het kabinet, anderzijds gaat dit voorstel voor veel partijen niet ver genoeg.  

Misschien zou het nieuwe kabinet eens naar de ons omringende landen zoals het VK moeten kijken voor enige inspiratie voor nieuwe regelgeving omtrent werknemersparticipatie? Eerste stappen zouden kunnen zijn om: 

 1. Een aantal standaardtypen te definiëren en te implementeren 
 2. Toepasbaar voor zowel opties, aandelen en certificaten 
 3. Fiscaal gestandaardiseerd: indien een bedrijf één van deze typen implementeert, dan is er geen individuele toestemming meer vereist van de Belastingdienst 
 4. Bij voorkeur zonder notariële akte te implementeren  
 5. Eventuele afrekening van sociale premies, inkomsten- en vermogensrendementsheffing achteraf.  

Wil je een werknemersparticipatieplan invoeren? Neem dan gerust contact op met ons voor meer tips, tricks en tools! 

PeopleStock is een webapplicatie, waarmee je medewerkersparticipatie gemakkelijk, efficient en effectief beheert. PeopleStock scheelt bovendien veel tijd. Meer vragen over PeopleStock? Mail naar info@emanon.nl of bel 31 (0)26 4451302. 

Aandelenopties financieel aantrekkelijker?

Financiële werknemersparticipatie is momenteel nog niet zo aantrekkelijk in Nederland. Voornaamste reden hiervoor is, dat het fiscaal niet aantrekkelijk is om werknemers te belonen in aandelen en/of opties van aandelen. Op verzoek van de Nederlandse overheid is er onderzoek gedaan naar de manier waarop aandelenopties voor werknemers momenteel worden belast in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken een nieuwe fiscale regeling aangekondigd. De regeling verandert de belastingheffing op aandelenopties voor werknemers vergelijkbaar met de situatie in de ons omringende landen van tussentijdse heffing naar eindheffing. De nieuwe regeling omvat dat de belasting wordt geheven op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. De werknemer kan er ook voor kiezen om de heffing te laten plaatsvinden op het moment dat de opties worden uitgeoefend. De regeling maakt deel uit van het Belastingplan 2022 en zou op 1 januari 2022 moeten ingaan. 

Uit de huidige consultatie blijkt met name dat men blij is met deze stap, maar dat er ook onbegrip is dat de nieuwe regeling alleen maar geldt voor aandelenopties en dus niet voor bijvoorbeeld aandelen of certificaten.  

Ook Emanon is van mening dat de doelstellingen om werknemers meer te betrekken bij de onderneming en mee te laten delen in de resultaten en groei van de onderneming beter geborgd zijn als de nieuwe regeling ook van toepassing zou zijn op aandelen en certificaten. Enerzijds is in het MKB werknemersparticipatie op basis van aandelen en certificaten meer gangbaar dan aandelenopties. Anderzijds maak je met aandelen en certificaten werknemers ook daadwerkelijk tot mede-ondernemers met een direct belang in de groei en ontwikkeling van de onderneming. Dit in tegenstelling tot opties, waarbij het met name gaat om de financiële waardestijging.  

Met PeopleStock wordt het invoeren van werknemersparticipatie voor werknemers een fluitje van een cent. Meer weten over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.